घरोघरी मातीच्या…………


तो घरी येतो, बेल वाजवितो, ती दार उघडते, ती स्मित हास्याने त्याचे स्वागत करते, तो आनंदित होतो. बाळ ‘बाबा आले, बाबा आले’करीत धावत त्याच्या जवळ येते, तो ‘अरे पिंट्या ये ये’ करीत त्याला उचालण्यासाठी हात पुढे करतो आणि ‘अरे काय करतो आहे, ते हात धू आधी; मग त्याला जवळ घे. किती वेळा सांगावे ह्या माणसाला लक्ष्यातच ठेवत नाही हा.’ आणि त्याचा पचका होतो. तो लागलीच हात मागे घेतो. रागे रागे बेडरूम मध्ये जावून कपडे बदलतो आणि वाश घेतो.

तो वाश घेऊन हॉलमध्ये येतो, पिंटयाशी लाड करतो टी.व्ही. बघता बघता तिच्याशी हि गप्पा मारतो. बराच वेळ होतो. मग तीविचारते,’अरे,आज तुझा आवडता बेत करते मी सांग बर तुला काय हव आहे.’ तो विचार करतो आणि तिला मनातील पदार्थ सांगतो,’तू आज कि नाही छान पैकी वांग्याची मसालेदार भाजी कर.’ पण तो काय बोलत आहे त्याकडे तिचे लक्षच नसते. आणि टी स्वयंपाक घरात निघून जाते. थोड्यावेळाने ती बाहेर येते आणि ‘चला चला जेवण करून घ्या.’ म्हणते. तो पिंट्याला घेऊन बेसिन कडे जातो, दोघे हात धुतात आणि डायनिंग टेबल वर येऊन ताट वाढण्याची वाट बघतात. त्याचे लक्ष्य बातम्यांकडे असते. तो ताट वाढल्यावर जेवण सुरु करतो तर ताटात वेगळीच भाजी असते. ‘आग तू तर मी वांग्याची भाजी करायला सांगितले होते. मग हे काय?’ ‘अरे काय करू सुचतच नव्हते कंटाळा पण आला होता म्हणून हि सोपी भाजी केली मी.’ झाला त्याचा दुसऱ्यांदा पचका होतो. तो बिचारा काय करणार तीच भाजी खातो म्हणण्यापेक्षा ढकलतो कशी तरी.

‘चला आता रात्रीचे आठ वाजले आहेत आपण जवळच माझा मित्र राहतो त्याने घरी बोलाविले आहे, त्याच्या कडे जाऊन येऊ.’ ती खुश होते. ‘अरे पण मी कोणती साडी नेसू सांगशील का मला?’ त्याला विचारते आणि पटकन एक साडी आणून दाखविते. ती त्याची आवडीची साडी असते.’तो लगेच म्हणतो,’आग हीच साडी घाल तू.ह्या साडीत तू सुंदर दिसतेस.’ त्याचे बोलणे संपायच्या आत ती परत गेलेली असते. तयार होऊन बाहेर येते आणि ‘चला’ म्हणते. तो तिच्याकडे बघतो आणि ‘डोक्याला हात लाऊन घेतो,’अग तुला मी ती साडी नेसायला सांगितली होती न!’ ‘अरे हो रे पण माझा ही साडी नेसायचा मुड झाला म्हणून मी हीच नेसले.’ तो काय बोलणार गप्पा बसला.

मनातल्या मनात म्हणाला’कोणी तरी शहाण्या माणसाने म्हटले आहे कि बायकांपुढे जास्त बोलू नये त्या नवर्याने सांगितलेले कधीच ऐकत नाहीत आणि त्याने जे सांगितले त्याच्या उलटेच करतात.

घरो घरी असेच घडत असते का हो? विचार करून तो थकला आणि झोपी गेला सकाळी उठून पुनः तेच सहन करण्यासाठी.

4 thoughts on “घरोघरी मातीच्या…………

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

Connecting to %s