सृष्टी आणि दृष्टी…

*”सृष्टी” कितीही बदलली तरी माणूस पूर्णत: सुखी होत नाही* !!
*पण “दृष्टी” बदलली तर*
*नक्कीच सुखी होतो*…
*नियम सोपा असतो, तो अंमलात आणणे कठीण असते*..

*सुसंस्कृत माणसांची संगत आणि यशस्वी लोकांचे मार्गदर्शन आपल्या जीवनात नक्कीच चांगले बदल घडवू शकते*.
*🌷 शुभ सकाळ* 🌷